Op deze pagina worden onze nieuwste aanwinsten in de rubriek ‘Antieke Boeken’ getoond.
U ziet de titels op volgorde van binnenkomst, dus de nieuwste steeds bovenaan.
Zo kunt u altijd snel checken of er, en zo ja, welke nieuwe titels zijn toegevoegd.


Sorteer op
 • COMRIE, Alexander - Het ABC des geloofs & SMYTEGELT, B. - Twaalf leerredenen
  COMRIE, Alexander - Het ABC des geloofs & SMYTEGELT, B. - Twaalf leerredenen

  Alexander Comrie | Het ABC des geloofs + Bernardus Smytegelt | Twaalf uitmuntende leerredenen.

  Alexander Comrie:
  Het ABC des geloofs, of verhandeling van de benamingen des saligmakenden geloofs, volgens de letteren van het…

  € 30,00
 • ERSKINE, R. en E. - Schatkamer van godgeleerde verhandelingen - deel 12
  ERSKINE, R. en E. - Schatkamer van godgeleerde verhandelingen - deel 12

  Ralph en Ebenezer Erskine | verhandelingen | puriteinen | Engeland | 18e eeuw.

  Schatkamer van uytgelesene godgeleerde verhandelingen, over vele gewigtige plaatsen der H. Schrift. Elfde Deel, behelzende:
  - Licht in de Duisternis,…

  € 15,00
 • SORGEN, Philippus van - Dichtkundige Ziele-Zangen
  SORGEN, Philippus van - Dichtkundige Ziele-Zangen

  Philippus van Sorgen | Dichtkundige Ziele-Zangen.

  Dichtkundige Ziele-Zangen, opgezongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere Zang-Lievers.
  Den laasten Druk vermeerdert met een Aanhangzel, van verscheide Gezangen van…

  € 95,00
 • OWEN, John - De Leere van de H. Drie-Eenheyd
  OWEN, John - De Leere van de H. Drie-Eenheyd

  John Owen | De Leere van de H. Drie-Eenheyd.

  De Leere van de H. Drie-Eenheyd, als meede van de Persoon en Voldoeninge van Christus, verklaerd en verdeedigd. Geschikt nae het begrip, en tot gebruik van zulke die in gevaer zyn van…

  € 150,00
 • KEMP, Johannes van der - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven
  KEMP, Johannes van der - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven

  Johannes van der Kemp | preken | Heidelbergse Catechismus.

  De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvijftig Predikatien over den Heidelbergschen Catechismus, waarin de Hervormde…

  € 45,00
 • LODENSTEIN, J. van - De heerlykheyd van een waar christelyk leven
  LODENSTEIN, J. van - De heerlykheyd van een waar christelyk leven

  Jodocus van Lodenstein | predikaties.

  De heerlykheyd van een waar christelyk leven, uitblinkende in een Godsaligen Wandel. Volgens het Geestelyk Licht des Euangeliums, te sien in Jesus heerlyk Voorbeeld, nedrige Geboorte, en…

  € 25,00
 • SIBBES, Richard - Het Licht van den Hemel
  SIBBES, Richard - Het Licht van den Hemel

  Richard Sibbes | Het Licht van den Hemel.

  Het Licht van den Hemel, Ontdeckende:
  - de FONTEYNE geopent.
  - de Toe-juychinge der ENGELEN.
  - de Rijckdom der KERCKE.
  - de Rijcke Armoede. Voorgestelt in Vier Tractaten, door Richard…

  € 295,00
 • SMYTEGELT, B. - Twaalftal uitmuntende leerredenen
  SMYTEGELT, B. - Twaalftal uitmuntende leerredenen

  B. Smytegelt | preken | leerredenen.

  Drie maal vier uitmuntende praktikale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments.

  Gebonden - H. H”veker - Amsterdam - ca. 1870 - 125(4) + 76 + 111 pag.

  Gebruikte…

  € 30,00
 • VONDEL, Joost van - Palamedes + Hekeldichten
  VONDEL, Joost van - Palamedes + Hekeldichten

  Joost van Vondel | gedichten | treurspel | hekeldichten.

  Palamedes, of Vermoorde Onnozelheit. Treurspel; met aanteekeningen uit ’s Digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk, merkelyk vermeerdert. Nunc cassum lumine…

  € 125,00
 • TEELLINCK, Johannes - Den Christen in Christo blyvende
  TEELLINCK, Johannes - Den Christen in Christo blyvende

  Johannes Teellinck | verhandeling | waar christendom.

  Den Christen in Christo blyvende, dat is een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder ware christen, om in allerley staet der ziele door den geloove in Christo te…

  € 75,00
 • FRUYTIER, Jacobus - Sions worstelingen
  FRUYTIER, Jacobus - Sions worstelingen

  Jacobus Fruytier | Sions worstelingen | samenspraak.

  Historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerk met openbare en verborgen vijanden.
  I. In de Reformatie.
  II. Ten tijde der…

  € 35,00
 • BINNING, Hugo - Des zondaars heiligdom
  BINNING, Hugo - Des zondaars heiligdom

  Hugo Binning | puriteinen | Engeland | 17e eeuw | preken.

  Des Zondaars Heyligdom, of ontdekking van de heerlijke privilegien, aangeboden aan de boetvaerdige en gelovige, onder 't Euangelium, in Veertig Predikatien over Rom. VIII…

  € 35,00
 • WALL, John - Niemand dan Christus
  WALL, John - Niemand dan Christus

  John Wall | Niemand dan Christus.

  Niemand dan Christus, of een klaar en uitnemend traktaat van de kennis van Jezus Christus, om alle menschen op te wekken en gaande te maken zich te benaarstigen om Jezus Christus en dien…

  € 50,00
 • COMRIE, Alexander - Eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs
  COMRIE, Alexander - Eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs

  Alexander Comrie | Eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs.

  Zynde een’ Verklaring en Toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments; in welke De Zorgeloozen en Tyt-Geloovigen ontdekt, gewaarschouwt…

  € 30,00
 • LANKOM, J. van - Zielbehoudende consideratie
  LANKOM, J. van - Zielbehoudende consideratie

  J. v. L. | =J. van Lankom | zielbehoudende consideratie.

  Ziel-behoudende consideratie, handelende van de nootsakelijckheydt der separatie ofte scheydinge, tusschen den geloovigen ende ongeloovigen, omtrent alle geestlijcke…

  € 35,00
 • 2ehands

  WAST, Elisabeth - Zoet en bitter, licht en duisternis op den weg na den hemel
  WAST, Elisabeth - Zoet en bitter, licht en duisternis op den weg na den hemel

  Elisabeth Wast | levensbeschrijving | verborgen leven.

  Zoet en bitter, licht en duisternis op den weg na den hemel, tot haar eige en andere bestiering opgetekent in den loop van haar verborgen leven met Godt. Onlangs in den…

  € 15,00
 • 2ehands

  LODENSTEIN, J. van - De heerlykheyd van een waar christelyk leven
  LODENSTEIN, J. van - De heerlykheyd van een waar christelyk leven

  Jodocus van Lodenstein | predikaties.

  De heerlykheyd van een waar christelyk leven, uitblinkende in een Godsaligen Wandel. Volgens het Geestelyk Licht des Euangeliums, te sien in Jesus heerlyk Voorbeeld, nedrige Geboorte, en…

  € 15,00
 • 2ehands

  BUNYAN, J. - Den Heiligen Oorlog
  BUNYAN, J. - Den Heiligen Oorlog

  John Bunyan | allegorie | de heilige oorlog.

  Door Johannes Bunyan, autheur van Eens Christens Reize naar de Eeeuwigheid.
  Uit het Engelsch vertaald, nieuwe onveranderde uitgave.
  Gotische letter.Gebonden - I.J. Malga - Nijkerk -…

  € 15,00
 • HELLENBROEK, Abraham - De Kruis Triomph van Vorst Messias
  HELLENBROEK, Abraham - De Kruis Triomph van Vorst Messias

  Abraham Hellenbroek | lijdenspreken | verklaring | uitleg.

  De Kruis Triomph van Vorst Messias, ofte Verhandelingen over het Lyden, Sterven en begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld; den Heere Jezus Christus, volgens…

  € 75,00
 • LAMPE, F.A. - De verborgentheit van het genaade-verbondt - 3e deel 2e stuk
  LAMPE, F.A. - De verborgentheit van het genaade-verbondt - 3e deel 2e stuk

  Frederik Adolph Lampe | verhandeling | genadeverbond | antiek | deel 3 - 2e stuk.

  De verborgentheit van het genaade-verbondt, In de Huyshoudingen der Zaaligheit, En voornamentlyk In de Huyshoudinge der Wet. Ter eeren van den…

  € 45,00
 • COSTA, Isaäc da - Voorlezingen - deel 2
  COSTA, Isaäc da - Voorlezingen - deel 2

  Mr. Isaäc da Costa | bijbellezingen | oude testament | tweede deel.

  Voorlezingen over de waarheid en waardij der Schriften van het Oude Testament.

  Gebonden - S. en J. Luchtmans - Leiden - 1848 - 398 pag.

  Gebruikte hardcover in…

  € 15,00
 • COSTA, Isaäc da - Voorlezingen - deel 1
  COSTA, Isaäc da - Voorlezingen - deel 1

  Mr. Isaäc da Costa | bijbellezingen | Evangeliën | eerste deel.

  Voorlezingen over de verscheidenheid en de overeenstemming der vier evangeliën, of proeve van de middelen, welke de bijbel ook den niet wetenschappelijken…

  € 15,00
 • OWEN, John - Eene uitlegginge van den Sendbrief aen den Hebreen - 7 delen
  OWEN, John - Eene uitlegginge van den Sendbrief aen den Hebreen - 7 delen

  John Owen | Eene uitlegginge van den Sendbrief aen de Hebreen.

  Eene uitlegginge van den Sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen, door Johan Owen, Doctor der Godgeleertheit, uit het Engelsch vertaelt door Simon Commenicq.…

  € 495,00
 • LEEUWAARDEN, N.S. van - De bekommerde christen onderrigt en bemoedigt
  LEEUWAARDEN, N.S. van - De bekommerde christen onderrigt en bemoedigt

  N.S. van Leeuwaarden | De bekommerde christen.

  De Bekommerde Christen, Onderrigt en Bemoedigt, Door een Schriftmatige Verhandeling, van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge, en byzonder voor Jonge…

  € 75,00
 • SMYTEGELT, Bernardus - Twee-en-dertig uitmuntende predikatiën
  SMYTEGELT, Bernardus - Twee-en-dertig uitmuntende predikatiën

  Bernardus Smytegelt | preken | uitleg.

  Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713.

  Gebonden - I.J. Malga - Nijkerk - 1862 - (8)310 pag.

  Gebruikte hardcover in zeer goede staat (opnieuw gebonden in…

  € 35,00
 • SMYTEGELT, Bernardus - Des christens eenige troost
  SMYTEGELT, Bernardus - Des christens eenige troost

  Bernardus Smytegelt | preken | Heidelbergse Catechismus | verklaring | uitleg.

  Des christens eenige troost in leven en in sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus, in twee en vijftig predikatien, benevens vijf…

  € 40,00
 • BROWN, John - Christus de Weg de Waarheid en het Leven
  BROWN, John - Christus de Weg de Waarheid en het Leven

  John Brown | Christus de Weg, de Waarheyd ende het Leven.

  Christus de Weg, de Waarheyd, ende het Leven. Inhoudende, Hoe men Christus tot alles, en bysonder tot Heiligmaking soude gebruyken. In ’t Engelsch beschreven. En…

  € 150,00
 • BRAKEL, T.G. à - Het Geestelyke Leven
  BRAKEL, T.G. à - Het Geestelyke Leven

  Theodorus Gerardi à Brakel | Het geestelijke leven.

  Het Geestelijke Leven en de de stand eens gelovigen mensche hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en bijeengesteld. Met eene ontleding des tractaats en met het…

  € 20,00
 • LANKOM, J. van - Zielbehoudende consideratie
  LANKOM, J. van - Zielbehoudende consideratie

  J. v. L. | =J. van Lankom | zielbehoudende consideratie.

  Ziel-behoudende consideratie, handelende van de nootsakelijckheydt der separatie ofte scheydinge, tusschen den geloovigen ende ongeloovigen, omtrent alle geestlijcke…

  € 25,00
 • SALDENUS, Guiljelmus - De weg des levens
  SALDENUS, Guiljelmus - De weg des levens

  Guiljelmus Saldenus | De weg des levens.

  De Weg des Levens, Of, Korte en eenvoudige Onderwijzinge van de Natuur en de Eigenschappen van de ware Kracht der Godzaligheid.

  Met eene voorrede van J.D.B. Brouwer.
  Nieuwe druk - oude…

  € 75,00
 • SCHORTINGHUIS, W. - Bevindelijke gezangen
  SCHORTINGHUIS, W. - Bevindelijke gezangen

  Wilhelmus Schortinghuis | gezangen | geestelijk | bevindelijk.

  Bevindelijke gezangen, vertoonende een uitverkoren zondaar

  In zijne Natuurstaat. Aan zich zelfs Ontdekt, en Geheiligd. Wilhelmus Schortinghuis, bekend om zijn boek…

  € 35,00
 • VERMEER, Justus - Verzameling van eenige oefeningen
  VERMEER, Justus - Verzameling van eenige oefeningen

  Justus Vermeer | oefeningen | preken | tekstuitleg.

  Verzameling van eenige Oeffeningen, behelsende uitgelese Verhandelingen over verscheide plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verscheide gelegentheden, voornamelijk op…

  € 45,00
 • SMYTEGELT, Bernardus - Des christens eenige troost
  SMYTEGELT, Bernardus - Des christens eenige troost

  Bernardus Smytegelt | preken | Heidelbergse Catechismus | verklaring | uitleg.

  Des christens eenige troost in leven en in sterven, of Verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus, in LII prediCatien, benevens V…

  € 40,00
 • MEL, Coenraad - De geopende genadetroon - deel 2
  MEL, Coenraad - De geopende genadetroon - deel 2

  Coenraad Mel | leerredenen | preken | tekstuitleg | 2e deel.

  De geopende Genade-Troon, of voortreffelijke Kerkredenen, voor, bij en na het Gebruik des Hoogwaardigen Avondmaals, over verscheide Teksten der H. Schrift gedaan.…

  € 65,00
 • 2ehands

  SACKREUTER, K.L. - Geschiedenis der christelijke godsdienst en kerk - deel 2
  SACKREUTER, K.L. - Geschiedenis der christelijke godsdienst en kerk - deel 2

  K.L. Sackreuter | kerkgeschiedenis | 2e deel.

  Geschiedenis der christelijke godsdienst en kerk ten behoeve van christelijke huisgezinnen en waarheidsvrienden, ter verlevendiging van Evangelisch Geloof en Blijdschap.

  Uit het…

  € 15,00
 • IMMENS, Petrus - De godvruchtige avondmaalganger
  IMMENS, Petrus - De godvruchtige avondmaalganger

  P. Immens | overdenkingen | heilig avondmaal.

  De godvruchtige Avondmaalganger, tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk…

  € 30,00
 • ZELDZAAM

  STEELE, Richard - De Snapper, of de Britsche Tuchtmeester - deel 3
  STEELE, Richard - De Snapper, of de Britsche Tuchtmeester - deel 3

  Richard Steele | De Snapper | De Britsche tuchtmeester | deel 3.

  Met portret van de autheur.
  Uit het Engelsch vertaald door P. le Clerc. Uitgave van Hendrik Vieroot - Amsterdam - 1734 - (2)450(10) pag.

  Gebruikte hardcover in…

  € 75,00
 • HERVEY, James - Mengelingen - deel 2 + Leerredenen
  HERVEY, James - Mengelingen - deel 2 + Leerredenen

  James Hervey | Mengelingen | Leerredenen.

  Hervey’s Mengelingen, of verzameling van kleine gesxchriften, uitgegeven en nagelaten door wijlen J. Hervey, met man’s karakter, lof, en gedachtenis, en een aanhangsel van opstellen…

  € 40,00
 • TEMMINK, Mattheus - Het kromme recht gemaakt
  TEMMINK, Mattheus - Het kromme recht gemaakt

  Mattheus Temmink | verhandeling | oefening | verklaring | uitleg.

  Het kromme dat in de waereld is recht gemaakt, door het gelovig zien in Gods heiligdom, of verhandeling over Pred. VII : 13 na een voorbereidende oeffening over…

  € 65,00
 • SMYTEGELT, Bernardus - Des christens eenige troost
  SMYTEGELT, Bernardus - Des christens eenige troost

  Bernardus Smytegelt | preken | Heidelbergse Catechismus | verklaring | uitleg.

  Des christens eenige troost in leven en in sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus, in twee en vijftig predikatien, benevens vijf…

  € 40,00
 • HELLENBROEK, Abraham - De Euangelische Jesaia - deel 3
  HELLENBROEK, Abraham - De Euangelische Jesaia - deel 3

  Abraham Hellenbroek | preken | profeten | Jesaja | verklaring | uitleg.

  De Euangelische Jesaia ofte deszelfs voorname Euangelische Prophetien in haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling en nuttig gebruik vertoond. Derde…

  € 50,00
 • KEMP, Johannes van der - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven
  KEMP, Johannes van der - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven

  Johannes van der Kemp | preken | Heidelbergse Catechismus.

  De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvijftig Predikatien over den Heidelbergschen Catechismus, waarin de Hervormde…

  € 35,00
 • VERSCHUIR, Johan - Waarheit in het binnenste
  VERSCHUIR, Johan - Waarheit in het binnenste

  Johan Verschuir | Waarheit in het binnenste | samenspraken.

  Bevindelyke Godtgeleertheit, hoe de waarheden Christi in syn Koningkryk van desselfs Onderdanen Beschouwelyk en Bevindelyk moeten Gekent worden tot Saligheit, opgestelt…

  € 45,00
 • Provinciaal Blad van Zuidholland - 1839
  Provinciaal Blad van Zuidholland - 1839

  Provinciaal Blad van Zuidholland | 1839.

  No 1 t/m No 138: Circulaires, Disposities en Besluiten uit het jaar 1839.
  (no 12 en 13 ontbreken - de titelpagina’s zijn handmatig geschreven ingevoegd op ingevoegde lege vellen papier).…

  € 45,00
 • OUTREIN, Johannes d' - Het gouden kleinoot van de Leere der Waarheid
  OUTREIN, Johannes d' - Het gouden kleinoot van de Leere der Waarheid

  Johannes d'Outrein | Het gouden kleinoot | Heidelbergschen Catechismus.

  Het gouden Kleinoot van de Leere der Waarjheid die naar de Godsaligheid is, vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, Opgeheldert en…

  € 70,00

AANBIEDINGENVoor de agenda klikt u op het blokje hieronder

Bij ons betaalt u met een veilige verbinding via iDeal.

© 2015 - 2019 deboekenhoeve | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel