Op deze pagina worden onze nieuwste aanwinsten in de rubriek ‘Antieke Boeken’ getoond.
U ziet de titels op volgorde van binnenkomst, dus de nieuwste steeds bovenaan.
Zo kunt u altijd snel checken of er, en zo ja, welke nieuwe titels zijn toegevoegd.


Sorteer op
 • Antiek

  BOSTON, Thomas - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudige staat
  BOSTON, Thomas - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudige staat

  Thomas Boston | des menschen natuur in deszelfs vier-voudige staat.

  Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende.…

  € 75,00
 • Antiek

  HELLENBROEK, A. - Het Hooglied van Salomo - deel 2
  HELLENBROEK, A. - Het Hooglied van Salomo - deel 2

  Abraham Hellenbroek | hooglied van salomo | deel 2.

  Het Hooglied van Salomo, Verklaart en Vergeestelykt, door Abraham Hellenbroek - eerste deel.

  Uitgave van Reinier van Doesburg - Rotterdam - 1735 - (2) 1119-2258 (51)…

  € 95,00
 • Antiek

  HELLENBROEK, A. - Het Hooglied van Salomo - deel 1
  HELLENBROEK, A. - Het Hooglied van Salomo - deel 1

  Abraham Hellenbroek | hooglied van salomo | deel 1.

  Het Hooglied van Salomo, Verklaart en Vergeestelykt, door Abraham Hellenbroek - eerste deel.

  Uitgave van Reinier van Doesburg - Rotterdam - 1731 - (26) 1118 pag.

  Gebruikte…

  € 95,00
 • Antiek

  SHEPARD, Thomas - De ware bekeering
  SHEPARD, Thomas - De ware bekeering

  Thomas Shepard | overdenking | bekering

  De waare bekeeringe, ontdekkende het kleyn getal der waare geloovigen, en de groote moeijelykheid der zaligmakende bekeeringe.
  Met een voorreden van Do. Willem Greenhill.
  Om zyn nuttigheid…

  € 30,00
 • Antiek

  OWEN, John - De rechtvaardigmaking uit het geloof
  OWEN, John - De rechtvaardigmaking uit het geloof

  John Owen | De rechtvaardigmaking uit het geloof.

  De rechtvaardigmaking uit het geloof, door de toekenning van Christus gerechtigheid, verklaard, bevestigd en verddedigd.

  Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven.
  Met…

  € 60,00
 • Antiek

  MYSERAS, Lambertus - Alle de werken - 5 delen
  MYSERAS, Lambertus - Alle de werken - 5 delen

  Lambertus Myseras |theologische werken | vraag en antwoord | geloofsleer.

  Al de werken van Lambertus Myseras bevat de volgende vijf delen:

  - Het Kabinet des Genade-Verbonds - 200 pag.
  - Eens Christens opmerking op den hemelweg-…

  € 35,00
 • Antiek

  BEUKELMAN, Joannes - De Leere der Waarheid - 2 delen
  BEUKELMAN, Joannes - De Leere der Waarheid - 2 delen

  Johannes Beukelman | heidelbergse catechismus | verklaring | uitleg | 2 delen.

  De Leere der Waarheid tot Godzaligheid; of Volledige verklaaring over den Heidelbergschen Katechismus in twee en vyftig leerredenen, en eene…

  € 200,00
 • Antiek

  MEL, Coenraad - De geopende Genade-Troon - 2 delen
  MEL, Coenraad - De geopende Genade-Troon - 2 delen

  Coneraad Mel | de geopende Genade-Troon | set 2 delen.

  De geopende genade-troon of voorteffelijke kerkredenen voor, bij en na het gebruik des hoogwaardigen avondmaals over verscheidene uitgelezen teksten der Heilige Schrift…

  € 125,00
 • Antiek

  CURTENIUS, Petrus - De zwaarste plaatzen der brieven van Paulus
  CURTENIUS, Petrus - De zwaarste plaatzen der brieven van Paulus

  Petrus Curtenius | de zwaarste plaatzen der brieven van Paulus.

  De zwaartse plaatzen der Brieven van Paulus, in ’t algmeen beschouwd; en, die voorkomen in de brief aan de Romeinen meer byzonderlyk opgehelderd. Vooraf gaat eene…

  € 65,00
 • Antiek

  COMRIE, Alexander - Verzameling van Leerredenen + Lykreden
  COMRIE, Alexander - Verzameling van Leerredenen + Lykreden

  Alexander Comrie | Verzameling van Leerredenen.

  Verzameling van Leerredenen, waar in vertoont wordt uit verscheide texsten de afgezakte kranke en kwynende staat der geloovigen, voornamentlyk in dezen tydt, tot overtuiginge en…

  € 60,00
 • Antiek

  AMBROSIUS, I. - Het sien op Jezus
  AMBROSIUS, I. - Het sien op Jezus

  Isaäc Ambrosius | verhandeling | traktaten.

  Het zien op Jezus; een gezigt van het eeuwig Evangelie, of der ziels-oogingen op Jezus. Zoo als Hij het groote werk van ‘s menschen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor…

  € 65,00
 • Antiek

  VERMEER, Justus - Verzameling van eenige oefeningen
  VERMEER, Justus - Verzameling van eenige oefeningen

  Justus Vermeer | oefeningen | preken | tekstuitleg.

  Verzameling van eenige Oefeningen, behelsende uitgelese Verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verscheide gelegentheden, voornamelyk op…

  € 60,00
 • Antiek

  HESS, Joh. Jakob - Levensgeschiedenis van Jezus - 3 delen
  HESS, Joh. Jakob - Levensgeschiedenis van Jezus - 3 delen

  Joh. Jakob Hess | levens-geschiedenis van Jezus | 3 delen | deel 2-3-4.

  Levens-Geschiedenis van Jezus door Joh. Jakob Hess, naar de achtste, door den schrijver op nieuw bereide uitgave.
  Uit het Hoogduitsch vertaald.
  Nieuwe druk,…

  € 45,00
 • Antiek

  OWEN, John - Verklaaring van den CXXXsten Psalm
  OWEN, John - Verklaaring van den CXXXsten Psalm

  John Owen | Verklaaring van den CXXXsten Psalm.

  Verklaaring van den CXXXsten psalm, waar in de natuur van de vergeving der zonden opengelegt, derzelver waarheit bevstigd; en De toestand van eene verlegen ziele, door de schuldt…

  € 95,00
 • Antiek

  HELLENBROEK, Abraham - De Kruis Triomph van Vorst Messias
  HELLENBROEK, Abraham - De Kruis Triomph van Vorst Messias

  Abraham Hellenbroek | lijdenspreken | verklaring | uitleg.

  De Kruis Triomph van Vorst Messias, ofte Verhandelingen over het Lyden, Sterven en begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld; den Heere Jezus Christus, volgens…

  € 65,00
 • Antiek

  VISSCHERUS, Johannis - Hemelsche Zielen-Vanghst - deel 1
  VISSCHERUS, Johannis - Hemelsche Zielen-Vanghst - deel 1

  Johannis Visscherus | Hemelsche Zielen-Vanghst | deel 1.

  Hemelsche Zielen-Vanghst, aengestelt met geestelicke netten, gevlochten uyt snoeren van Godts H. Woordt, ende andere beroemde Autheuren. Behelsende Alle Syne Wercken der…

  € 500,00
 • Antiek

  LOVE, Christophorus - Theologia Practica - Alle de Wercken
  LOVE, Christophorus - Theologia Practica - Alle de Wercken

  Christophorus Love | Theologica Practica, dat is Alle de Wercken.

  Theologica Practica, dat is Alle de Wercken, Vervattende een grondige verklaringhe van veele uytnemende plaetzen der H. Schrifture, bondighe Beantwoordinghe, van…

  € 150,00
 • Antiek

  MARTELAREN - De historie der martelaren
  MARTELAREN - De historie der martelaren

  A. Haemstedius | De historie der martelaren.

  De historie der martelaren, die om het getuygenisse der Euangelischer Waarheit haar bloet gestort hebben, beginnende van de tyden Christi onses Saligmakers, tot den jare zestien…

  € 150,00
 • Antiek

  AMBROSIUS, I. - Eerste middelste en laatste dingen
  AMBROSIUS, I. - Eerste middelste en laatste dingen

  Isaäc Ambrosius | verhandeling | traktaten.

  Eerste, middelste en laatste dingen in drie tractaten vervat, waarin vertoond wordt,
  Ten eerste: de Leer der Wedergeboorte;
  Ten tweede: de oefening van Heiligmaking, in de middelen,…

  € 75,00
 • Antiek

  CATS, Jacob - Alle de wercken
  CATS, Jacob - Alle de wercken

  Jacob Cats | gedichten | alle de wercken | complete set 2 delen.

  Alle de wercken van Jacob Cats.
  Bezorgd door Dr.J. van Vloten, Hoogleeraar te Deventer.
  Met ruim 400 platen; op staal gebracht door J.W. Kaiser.Gebonden - De erven…

  € 100,00
 • Antiek

  De apocryfe boeken des Ouden Verbonds
  De apocryfe boeken des Ouden Verbonds

  J.H. van der Palm | De Apocriefe boeken des Ouden Verbonds.

  Hoewel ze niet tot de canon behoren, kan het lezen van de apocriefe boeken van het Oude Testament wel degelijk een verrijking zijn. Sommige boeken worden gekenmerkt door…

  € 20,00
 • Antiek

  SMYTEGELT, Bernardus - Het gekrookte riet - deel 1-2
  SMYTEGELT, Bernardus - Het gekrookte riet - deel 1-2

  Bernardus Smytegelt | preken | uitleg | gekrookte riet | deel 1-2.

  Honder-vijf-en-veertig predikaties over Mattheus XII:20,21, waarin een zwak- en kleingeloovig christen opgewekt en bestierd wordt om op den Heere Jezus te hopen,…

  € 50,00
 • Antiek

  SPIE, Vosmeer de - Veertig zwervers
  SPIE, Vosmeer de - Veertig zwervers

  Vosmeer de Spie | veertig zwervers.

  Veertig zwervers, aan professor Allard Pierson in eerbied opgedragen.

  Uitgave van W.P. van Stockum & Zoon - ’s Gravenhage - 1890 - 248 pag.

  Hardcover in fraaie halfleren band met…

  € 15,00
 • Antiek

  TEMMINK, Johan - Het hogepriesterlyk gebed van Christus
  TEMMINK, Johan - Het hogepriesterlyk gebed van Christus

  Johan Temmink | Het hogepriesterlijk gebed | 23 Leerredenen over Johannes 17.

  Het Hogepriesterlyk Gebed van Christus, of Verrklaring over het zeventiende capittel van het Euangelium van Johannes, in XXIII Leerredenen.
  Met eene…

  € 95,00
 • Antiek

  NEWTON, John - Leerredenen - derde deel
  NEWTON, John - Leerredenen - derde deel

  John Newton | stichtelijke leerredenen | derde deel.

  Leerredenen, van John Newton, in leven predikant te Londen.
  Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe uitgave. Gebonden - H. Höveker - Amsterdam - 1839 - (4)223 pag.

  Gebruikte…

  € 20,00
 • Antiek

  COMRIE, Alexander - Verzameling van Leerredenen
  COMRIE, Alexander - Verzameling van Leerredenen

  Alexander Comrie | Verzameling van Leerredenen.

  Verzameling van Leerredenen, waar in vertoont wordt uit verscheide texsten de afgezakte kranke en kwynende staat der geloovigen, voornamentlyk in dezen tydt, tot overtuiginge en…

  € 50,00
 • Antiek

  SMYTEGELT, Bernardus - Het gekrookte riet - deel 1-2
  SMYTEGELT, Bernardus - Het gekrookte riet - deel 1-2

  Bernardus Smytegelt | preken | uitleg | gekrookte riet | deel 1-2.

  Honder-vijf-en-veertig predikaties over Mattheus XII:20,21, waarin een zwak- en kleingeloovig christen opgewekt en bestierd wordt om op den Heere Jezus te hopen,…

  € 100,00
 • Antiek

  GOODWIN, Thomas - Alle de theologische werken
  GOODWIN, Thomas - Alle de theologische werken

  Thomas Goodwin | alle de theologische werken | verhandeling | traktaten.

  Alle de theologische werken, meest betreffende de Praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even…

  € 50,00
 • Antiek

  KEMP, Johannes van der - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven
  KEMP, Johannes van der - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven

  Johannes van der Kemp | preken | Heidelbergse Catechismus.

  De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvijftig Predikatien over den Heidelbergschen Catechismus, waarin de Hervormde…

  € 40,00
 • Antiek

  HOFSTEDE, Johannes/TJADEN, Sicco - Eenige aanteekeningen en alleenspraken
  HOFSTEDE, Johannes/TJADEN, Sicco - Eenige aanteekeningen en alleenspraken

  Johannes Hofstede | Sicco Tjaden | eenige aantekeningen en alleenspraken.

  Eenige aantekeningen en alleen-spraken betreffende meest het verborgen leven voor den Heere van den Eerwaarden en Godzaligen Heere Sicco Tjaden getrouw…

  € 75,00
 • Antiek

  LEEUWAARDEN, N.S. van - De godsdienstige christen in zyn aart en gedrag
  LEEUWAARDEN, N.S. van - De godsdienstige christen in zyn aart en gedrag

  N.S. van Leeuwaarden | De godsdienstige christen.

  De Godsdienstige Christen, In zynen Aart, en in zyn Gedrag ontent de Pligten van den Openbaren Godsdienst. Vertoont uyt Verscheyde Uytgelezene Plaatzen der Heylige Schrift, daar…

  € 75,00
 • 2ehands

  BUNYAN, J. - De Heilige Oorlog
  BUNYAN, J. - De Heilige Oorlog

  John Bunyan | de heilige oorlog.

  De Heilige Oorlog van El-Schaddai tegen Diabolus, door Johannes Bunyan, in leven Predikant te Bedford in Engeland.

  De Heilige Oorlog is een allegorische voorstelling van de strijd die wordt…

  € 25,00
 • Antiek

  BRAKEL, Theodorus G. à - De Trappen des geestelyken levens
  BRAKEL, Theodorus G. à - De Trappen des geestelyken levens

  Theodorus Gerardi à Brakel | De trappen des geestelyken levens.

  De Trappen des geestelyken levens, beschreven door Theodorum à Brakel, in syn leven Predikant tot Mackum, en volgens syn bevel, na syn dood in ’t licht…

  € 50,00
 • Antiek

  MEY, Johannem de - Het Tweede Hallelujah, ofte Lof des Heeren
  MEY, Johannem de - Het Tweede Hallelujah, ofte Lof des Heeren

  Johannes de Mey | het tweede Hallelujah.

  Het tweede Hallelujah, ofte Lof des Heeren, verbreyt op het Genaden-TYoneel, kortelijck vertoonende den Lof ende wonderen Godts, in het werck der Verlossinge. Met een nader Deductie ende…

  € 150,00
 • Antiek

  LEEUWAARDEN, N.S. van - De godsdienstige christen in zyn gedrag by kranken
  LEEUWAARDEN, N.S. van - De godsdienstige christen in zyn gedrag by kranken

  N.S. van Leeuwaarden | De godsdienstige christen.

  De Godsdienstige Christen, In zyn Gedrag by Kranken, hem zelve bereydende tot een zalig sterven. Met een Vertoog van de Gelukzalige Staat der Geloovigen, na dit Leven; en hoe daar…

  € 75,00
 • Antiek

  LOVE, Chr. - Het Cabinet der Godsalighbeyt
  LOVE, Chr. - Het Cabinet der Godsalighbeyt

  Christophorus Love | predikaties.

  Het Cabinet der Godsaligheyt, ofte Een Tractaet van de Krachtighe Roepinghe ende Verkiesinghe, in 16 Predicatien over 2 Petri 1:10, waerin een Christen mach onderscheyden of hy oock krachtelijck…

  € 150,00
 • Antiek

  COSTERUS, F. - De geestelicke mensch
  COSTERUS, F. - De geestelicke mensch

  Florentius Costerus | nadere reformatie | preken | geestelijke bevinding | bekering.

  De geestelicke mensch in sijn Begin, Voort-Gang en Uyt-Eynde, Voorgestelt in verscheyden predikaties.

  Nadat ds. Florentius Costerus zijn…

  € 75,00
 • Antiek

  COMRIE, Alexander - Verzameling van Leerredenen
  COMRIE, Alexander - Verzameling van Leerredenen

  Alexander Comrie | Verzameling van Leerredenen.

  Verzameling van Leerredenen, waar in vertoont wordt uit verscheide texsten de afgezakte kranke en kwynende staat der geloovigen, voornamentlyk in dezen tydt, tot overtuiginge en…

  € 40,00
 • Antiek

  NIEL, Cornelis van - Den Donderslag der godloozen
  NIEL, Cornelis van - Den Donderslag der godloozen

  Cornelis van Niel | oordeel | hemelse vreugde.

  Zijnde een verhandeling over het schrikkelijk oordeel, ende de pijne der helle; het eerste deel.
  Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige ziel;en; het tweede deel. Gebonden - I.J.…

  € 15,00
 • Antiek

  IMMENS, Petrus - De godvruchtige avondmaalganger
  IMMENS, Petrus - De godvruchtige avondmaalganger

  P. Immens | overdenkingen | heilig avondmaal.

  De godvruchtige Avondmaalganger, tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk…

  € 25,00
 • Antiek

  GROENEWEGEN, J. - De lofzangen Israëls
  GROENEWEGEN, J. - De lofzangen Israëls

  J. Groenewegen | de lofzangen israëls | gezangen | gedichten.

  De Lofzangen Israëls, waaronder de Heere woont. Zijnde eenige geestelijke Liederen.

  Waarbij gebonden:
  B Smytegelt - Vier uitmuntende practicale leerredenen, zijnde…

  € 20,00
 • Antiek

  IMMENS, Petrus - De godvruchtige avondmaalganger
  IMMENS, Petrus - De godvruchtige avondmaalganger

  P. Immens | overdenkingen | heilig avondmaal.

  De godvruchtige Avondmaalganger, tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk…

  € 25,00
 • Antiek

  SCHORTINGHUIS, Wilhelmus - Het innige christendom
  SCHORTINGHUIS, Wilhelmus - Het innige christendom

  Wilhelmus Schortinghuis | het innige christendom | samenspraken.

  Het innige christendom, tot overtuiginge van onbegenadigde, bestiering en opwekkinge van begenadigde zielen, in deszelfs allerinnigste en wezenlijkste deelen…

  € 45,00
 • Antiek

  CHARNOCK, Stephen - God verzoend
  CHARNOCK, Stephen - God verzoend

  Stephen Charnock | verhandeling | puriteinen | engeland | 17e eeuw.

  God verzoend, de wet in hare tweederlije eisch verheerlijkt en van hare vloek ontwapend, de Dood en die het geweld des Doods had te niete gedaan, in en door den…

  € 50,00
 • Antiek

  WITSIUS, Hermannus - Twist des Heeren met zynen Wyngaart
  WITSIUS, Hermannus - Twist des Heeren met zynen Wyngaart

  Harmannus Witz | Twist des Heeren met Zynen Wyngaart.

  Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvrugtbaarheid in ’t goede en al te dertele Weelderigheid in Schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid…

  € 95,00
 • Antiek

  BUNYAN, John - Komst en welkomst tot Christus + De Genade uytgebreid tot de grootste der zondaren
  BUNYAN, John - Komst en welkomst tot Christus + De Genade uytgebreid tot de grootste der zondaren

  John Bunyan | Komst en welkomst tot Christus + De Genade uytgebreid tot de grootste der zondaren.

  Komst en welkomst tot Christus, Of: De teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond: eerst door…

  € 75,00
 • Antiek

  COLES, E. - Van Gods souverainiteit
  COLES, E. - Van Gods souverainiteit

  Elisa Coles | Van Gods souverainiteit | antiek | 18e eeuw.

  Stellige en practicale verhandeling van Gods souvereiniteit, mitsgaders andere wezentlyke stukken, daar uit afgeleid: namelyk van de rechtveerdigheid Gods, de verkiezing,…

  € 30,00
 • Antiek

  FRUYTIER, J. - Gerigts-handelingen - 2 delen
  FRUYTIER, J. - Gerigts-handelingen - 2 delen

  Jacobus Fruytier | Gerigts-handelingen | set 2 delen | antiek | 18e eeuws.

  Gerigts-handelingen van den alderhoogsten Godt met zyn volk van Nederland : behelzende een verhandelinge van verscheide gewigtige theologische stoffen:…

  € 90,00
 • Antiek

  NEWTON, John - Vervolg van Stichtelijke Leerredenen
  NEWTON, John - Vervolg van Stichtelijke Leerredenen

  John Newton | vervolg van stichtelijke leerredenen.

  Vervolg van Stichtelijke Leerredenen, door John Newton, predikant te Londen.
  Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven.
  Eerste Stuk (38 leerredenen). Gebonden -…

  € 45,00
 • Antiek

  JAMES, John Angell - Geschenk van een christelijken vader aan zijn opwassende kinderen
  JAMES, John Angell - Geschenk van een christelijken vader aan zijn opwassende kinderen

  John Angell James | geschenk van een vader aan zijn opwassende kinderen.

  Geschenk van een vader aan zijn opwassende kinderen, naar den XIVen druk van het Engelsche werk van John Angell James voor den Hollandschen lezer bewerkt…

  € 30,00
 • Antiek

  MEL, Coenraad - De lust der Heiligen in Jehovah
  MEL, Coenraad - De lust der Heiligen in Jehovah

  Coenraad Mel | de lust der heiligen in Jehovah | gebeden.

  Gebede-Boek, tot nuttig gebruik in allerhande Tyden, Staaten en Gelegenheden. Door den zeer Geleerden en Godvruchtigen Do. Coenraad Mel, Bedienaar des Goddelyken Woords,…

  € 35,00
 • Antiek

  FRUYTIER, J. - Salomons raad aan de jeugt
  FRUYTIER, J. - Salomons raad aan de jeugt

  Jacobus Fruytier | Salomons raad aan de Jeugt | antiek | 18e eeuws.

  Salomons raad aan de Jeugt, om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt in Ecclesiastes 12:1.

  Uitgave…

  € 70,00
 • Antiek

  MYSERAS, Lambertus - Ondervinding op de Wegh na den Hemel - 4 delen
  MYSERAS, Lambertus - Ondervinding op de Wegh na den Hemel - 4 delen

  Lambertus Myseras | theologische werken | vraag en antwoord | geloofsleer.

  Ondervinding op de Wegh na den Hemel van Lambertus Myseras bevat de volgende vier delen:

  - Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel - Anthony…

  € 50,00
 • Antiek

  LIS, Hendrik van - Verzameling van twintig oefeningen
  LIS, Hendrik van - Verzameling van twintig oefeningen

  H. van Lis | preken | oefeningen | tekstuitleg.

  Verzameling van twintig oefeningen, over Verscheidene Keurstoffen, zoo uit het Oude als Nieuwe Testament; weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken.

  Gebonden - J.J.H.…

  € 45,00
 • Antiek

  COMRIE, Alexander - Het ABC des geloofs & SMYTEGELT, B. - Twaalf leerredenen
  COMRIE, Alexander - Het ABC des geloofs & SMYTEGELT, B. - Twaalf leerredenen

  Alexander Comrie | Het ABC des geloofs + Bernardus Smytegelt | Twaalf uitmuntende leerredenen.

  Alexander Comrie:
  Het ABC des geloofs, of verhandeling van de benamingen des saligmakenden geloofs, volgens de letteren van het…

  € 30,00
 • Antiek

  SORGEN, Philippus van - Dichtkundige Ziele-Zangen
  SORGEN, Philippus van - Dichtkundige Ziele-Zangen

  Philippus van Sorgen | Dichtkundige Ziele-Zangen.

  Dichtkundige Ziele-Zangen, opgezongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere Zang-Lievers.
  Den laasten Druk vermeerdert met een Aanhangzel, van verscheide Gezangen van…

  € 75,00
 • Antiek

  OWEN, John - De Leere van de H. Drie-Eenheyd
  OWEN, John - De Leere van de H. Drie-Eenheyd

  John Owen | De Leere van de H. Drie-Eenheyd.

  De Leere van de H. Drie-Eenheyd, als meede van de Persoon en Voldoeninge van Christus, verklaerd en verdeedigd. Geschikt nae het begrip, en tot gebruik van zulke die in gevaer zyn van…

  € 95,00
 • Antiek

  KEMP, Johannes van der - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven
  KEMP, Johannes van der - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven

  Johannes van der Kemp | preken | Heidelbergse Catechismus.

  De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvijftig Predikatien over den Heidelbergschen Catechismus, waarin de Hervormde…

  € 35,00
 • Antiek

  LODENSTEIN, J. van - De heerlykheyd van een waar christelyk leven
  LODENSTEIN, J. van - De heerlykheyd van een waar christelyk leven

  Jodocus van Lodenstein | predikaties.

  De heerlykheyd van een waar christelyk leven, uitblinkende in een Godsaligen Wandel. Volgens het Geestelyk Licht des Euangeliums, te sien in Jesus heerlyk Voorbeeld, nedrige Geboorte, en…

  € 25,00
 • Antiek

  VONDEL, Joost van - Palamedes + Hekeldichten
  VONDEL, Joost van - Palamedes + Hekeldichten

  Joost van Vondel | gedichten | treurspel | hekeldichten.

  Palamedes, of Vermoorde Onnozelheit. Treurspel; met aanteekeningen uit ’s Digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk, merkelyk vermeerdert. Nunc cassum lumine…

  € 75,00
 • Antiek

  TEELLINCK, Johannes - Den Christen in Christo blyvende
  TEELLINCK, Johannes - Den Christen in Christo blyvende

  Johannes Teellinck | verhandeling | waar christendom.

  Den Christen in Christo blyvende, dat is een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder ware christen, om in allerley staet der ziele door den geloove in Christo te…

  € 60,00
 • Antiek

  COMRIE, Alexander - Eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs
  COMRIE, Alexander - Eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs

  Alexander Comrie | Eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs.

  Zynde een’ Verklaring en Toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments; in welke De Zorgeloozen en Tyt-Geloovigen ontdekt, gewaarschouwt…

  € 30,00
 • Antiek

  LANKOM, J. van - Zielbehoudende consideratie
  LANKOM, J. van - Zielbehoudende consideratie

  J. v. L. | =J. van Lankom | zielbehoudende consideratie.

  Ziel-behoudende consideratie, handelende van de nootsakelijckheydt der separatie ofte scheydinge, tusschen den geloovigen ende ongeloovigen, omtrent alle geestlijcke…

  € 35,00
 • Antiek

  LAMPE, F.A. - De verborgentheit van het genaade-verbondt - 3e deel 2e stuk
  LAMPE, F.A. - De verborgentheit van het genaade-verbondt - 3e deel 2e stuk

  Frederik Adolph Lampe | verhandeling | genadeverbond | antiek | deel 3 - 2e stuk.

  De verborgentheit van het genaade-verbondt, In de Huyshoudingen der Zaaligheit, En voornamentlyk In de Huyshoudinge der Wet. Ter eeren van den…

  € 45,00
 • Antiek

  LEEUWAARDEN, N.S. van - De bekommerde christen onderrigt en bemoedigt
  LEEUWAARDEN, N.S. van - De bekommerde christen onderrigt en bemoedigt

  N.S. van Leeuwaarden | De bekommerde christen.

  De Bekommerde Christen, Onderrigt en Bemoedigt, Door een Schriftmatige Verhandeling, van verscheyde plaatsen uit des Heeren Woordt, tot algemeene stigtinge, en byzonder voor Jonge…

  € 65,00
 • Antiek

  BROWN, John - Christus de Weg de Waarheid en het Leven
  BROWN, John - Christus de Weg de Waarheid en het Leven

  John Brown | Christus de Weg, de Waarheyd ende het Leven.

  Christus de Weg, de Waarheyd, ende het Leven. Inhoudende, Hoe men Christus tot alles, en bysonder tot Heiligmaking soude gebruyken. In ’t Engelsch beschreven. En…

  € 125,00
 • Antiek

  SCHORTINGHUIS, W. - Bevindelijke gezangen
  SCHORTINGHUIS, W. - Bevindelijke gezangen

  Wilhelmus Schortinghuis | gezangen | geestelijk | bevindelijk.

  Bevindelijke gezangen, vertoonende een uitverkoren zondaar

  In zijne Natuurstaat. Aan zich zelfs Ontdekt, en Geheiligd. Wilhelmus Schortinghuis, bekend om zijn boek…

  € 35,00
 • 2ehands

  SACKREUTER, K.L. - Geschiedenis der christelijke godsdienst en kerk - deel 2
  SACKREUTER, K.L. - Geschiedenis der christelijke godsdienst en kerk - deel 2

  K.L. Sackreuter | kerkgeschiedenis | 2e deel.

  Geschiedenis der christelijke godsdienst en kerk ten behoeve van christelijke huisgezinnen en waarheidsvrienden, ter verlevendiging van Evangelisch Geloof en Blijdschap.

  Uit het…

  € 15,00
 • Antiek

  IMMENS, Petrus - De godvruchtige avondmaalganger
  IMMENS, Petrus - De godvruchtige avondmaalganger

  P. Immens | overdenkingen | heilig avondmaal.

  De godvruchtige Avondmaalganger, tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk…

  € 25,00
 • Antiek

  HERVEY, James - Mengelingen - deel 2 + Leerredenen
  HERVEY, James - Mengelingen - deel 2 + Leerredenen

  James Hervey | Mengelingen | Leerredenen.

  Hervey’s Mengelingen, of verzameling van kleine gesxchriften, uitgegeven en nagelaten door wijlen J. Hervey, met man’s karakter, lof, en gedachtenis, en een aanhangsel van opstellen…

  € 40,00
 • Antiek

  TEMMINK, Mattheus - Het kromme recht gemaakt
  TEMMINK, Mattheus - Het kromme recht gemaakt

  Mattheus Temmink | verhandeling | oefening | verklaring | uitleg.

  Het kromme dat in de waereld is recht gemaakt, door het gelovig zien in Gods heiligdom, of verhandeling over Pred. VII : 13 na een voorbereidende oeffening over…

  € 60,00
 • Antiek

  KEMP, Johannes van der - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven
  KEMP, Johannes van der - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven

  Johannes van der Kemp | preken | Heidelbergse Catechismus.

  De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvijftig Predikatien over den Heidelbergschen Catechismus, waarin de Hervormde…

  € 30,00
 • Antiek

  VERSCHUIR, Johan - Waarheit in het binnenste
  VERSCHUIR, Johan - Waarheit in het binnenste

  Johan Verschuir | Waarheit in het binnenste | samenspraken.

  Bevindelyke Godtgeleertheit, hoe de waarheden Christi in syn Koningkryk van desselfs Onderdanen Beschouwelyk en Bevindelyk moeten Gekent worden tot Saligheit, opgestelt…

  € 35,00
 • Antiek

  Provinciaal Blad van Zuidholland - 1839
  Provinciaal Blad van Zuidholland - 1839

  Provinciaal Blad van Zuidholland | 1839.

  No 1 t/m No 138: Circulaires, Disposities en Besluiten uit het jaar 1839.
  (no 12 en 13 ontbreken - de titelpagina’s zijn handmatig geschreven ingevoegd op ingevoegde lege vellen papier).…

  € 35,00
 • Antiek

  OUTREIN, Johannes d' - Het gouden kleinoot van de Leere der Waarheid
  OUTREIN, Johannes d' - Het gouden kleinoot van de Leere der Waarheid

  Johannes d'Outrein | Het gouden kleinoot | Heidelbergschen Catechismus.

  Het gouden Kleinoot van de Leere der Waarjheid die naar de Godsaligheid is, vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, Opgeheldert en…

  € 45,00
Sorteer opVoor de agenda klikt u op het blokje hieronder

Bij ons betaalt u met een veilige verbinding via iDeal.

© 2015 - 2022 deboekenhoeve | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel